Všeobecné obchodné podmienky

 

1 . Všeobecné ustanovenia

1 .1, Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o, so sídlom Vodná 23, Nitra 94901 , IČO: 52 324 354  zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel : Sro, vložka číslo: 48201/N.

( ďalej len „Predávajúci“ ) a Kupujúceho ( ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.bazenovyspecialista.sk

1 .2, Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na elektronickej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke Kupujúcemu ( ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácií tovaru.

1 . 3, Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1 .4, Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

1 .5, Elektronické objednávky odoslané a prijaté systémom elektronického obchodu spoločnosti BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o. sú pre obe zmluvné strany záväzné.

 

2 . Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2 .1, Základnou podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického  obchodu www.bazenovyspecialista.sk je vyplnenie elektronickej objednávky Kupujúceho.

2. 2, Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru.

2 .3, Zákazník si môže cez eshop www.bazenovyspecialista.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“. Po stlačení tlačidla „vložiť do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je k dispozícii k náhladu.

2 .4, Vytvorenie objednávky bazéna alebo zastrešenia je podmienené registráciou  na www.bazenovyspecialista.sk . Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a Predávajúci ručí zato, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.bazenovyspecialista.sk .

Pod týmto kontom budú vytvárané  objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka.

Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich  prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.bazenovyspecialista.sk pod menom užívateľa.

2 .5, Po vytvorení objednávky, bude zaregistrovaná v systéme, o čom bude užívateľ informovaný emailovým oznámením o prijatí objednávky.

2 .6, Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s ich znením.

 

3 . Dodacie podmienky

3 .1, Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť Kupujúcemu dodanie tovaru takého druhu, v takom množstve a za takú kúpnu cenu a expedičné náklady podľa platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

3 .2, Predávajúci spolu s objednaným tovarom zabezpečí kupujúcemu aj dodanie faktúry a tiež zabezpečí Kupujúcemu dodanie všetkých ostatných náležitých  dokladov, ktoré sa k objednanému tovaru vzťahujú.

3 .3, Vydanie  tovaru kupujúcemu je možné, len ak je zaplatená kúpna cena a cena expedičných nákladov.

3 .4, Kupujúci si vo svojej elektronickej objednávke môže zvoliť jeden zo spôsobov dodania tovaru:

a, osobný odber v sídle Predávajúceho

b, dodanie tovaru do miesta plnenia prostredníctvom služieb prepravnej spoločnosti určenej Predávajúcim.

Tovar ZASIELAME iba v rámci Slovenskej republiky.

3 .5, Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocnil pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Ak Kupujúci odmietne prevziať tovar, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

3 .6, Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a prebrať tovar bez zjavných vád a poškodení. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Podpísaním dodacieho listu Kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil bez poškodenia a bez akýchkoľvek zjavných vád.

Prevzatie poškodeného tovaru je na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho a reklamácie z takéhoto dôvodu nebudú Predávajúcim uznané.

3 .7, Samotná preprava tovaru a jeho dodanie Kupujúcemu sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami konkrétneho prepravcu.

3 .8, Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať elektronickú objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade resp. v prípade ak objednaný tovare už nie je možné zaobstarať, pretože sa už nevyrába alebo nedodáva.

3 .9, Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať Kupujúceho. Predávajúci i Kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť. Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi. Ak Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a Všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar Kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).

 

4 . Cena tovaru, cena dopravy a spôsob platby

4 .1, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

4 . 2, Kúpna cena tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu je vždy uvedená vedľa vybraného tovaru. Ceny tovaru ponúkaného v elektronickom obchode BAZENOVYSPECIALISTA sú vždy uvedené v eurách a zahŕňajú aj 20% DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

4 .3, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

4 .4, Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  1. v hotovosti pri dobierke; v takomto prípade Kupujúci zaplatí cenu za objednaný tovar až pri jeho prevzatí
  2. vopred bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený v  na základe údajov a inštrukcií k platbe uvedených Predávajúcim v elektronickom potvrdení objednávky.
  3. platobnou kartou online, po zvolení tohto spôsobu platby budete presmerovaný do platobnej brány, kde zadáte údaje zo svojej platobnej karty (VISA, MasterCard, Maestro) - šestnásťmiestne číslo karty, meno držiteľa, dátum platnosti a CVC / CVV kód.

4 .5, Predávajúci stanovuje výšku expedičných nákladov. Cena dopravy je pri bazénoch a zastrešeniach individuálna.

4 .6, V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

4 .7, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4 .8, V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4 .9, V prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo pri dobierke, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu priamo pri prevzatí tovaru.

4 .10, V prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, sa kúpna cena uhrádza vopred a považuje sa za uhradenú momentom pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.

4 .11, Predávajúci od momentu potvrdenia objednávky až do uplynutia lehoty na úhradu kúpnej ceny spolu s expedičnými nákladmi, definovanej v potvrdení objednávky, rezervuje tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke pre Kupujúceho.

4 .12, Priemerná doba dodania tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2-5 pracovných dní.

Doba dodania pri bazénoch a zastrešeniach je individuálna.

4 .13, Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na webovej stránke elektronického obchodu s tým, že nové ceny tovaru sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na webovej stránke elektronického obchodu. Takáto úprava ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar Kupujúcim už objednaný.

 

5 . Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5 .1, V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri  predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

5 .2, Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu:

 

korešpondenčná adresa : BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.,Vodná 23, 949 01 Nitra 

sídlo spoločnosti : BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.​​​​​​​,Vodná 23, 949 01 Nitra 

Prevádzka : Bazénový špecialista, Vodná 23, 949 01 Nitra 

e-mail: info@bazenovyspecielista.sk

 

5 .3, Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.bazenovyspecialista.sk.

 

5 .4, Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime  platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, bez poštovného. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

5 .5, Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu prevádzky: Vodná 23, 949 01 Nitra  [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Tovar musí byť v obale s kompletným príslušenstvom.

 


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

6 . Záruka, záručná doba a reklamácia

6 .1, Kupujúci je povinný prevziať len tovar bez akýchkoľvek zjavných vád. Všetky pri dodaní zistené zjavné vady a poškodenia musia byť uvedené v písomnom zázname Kupujúceho podpísanom prepravcom. Ostatné vady musí Kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby.

6 .2, Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci zo záruky, je Kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.

6 .3, Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na vybrané druhy tovaru môže byť Predávajúcim poskytnutá dlhšia záručná doba.

6 .4, Takáto záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorého životnosť je kratšia ako dva roky a ani na tovar podliehajúci bežnému opotrebovaniu.

6 .5, Záruka sa nevzťahuje a reklamáciu nie je možné u Predávajúceho uplatniť na závady:

- spôsobené neodbornou manipuláciou a obsluhou tovaru alebo neprimeraným zaobchádzaním s tovarom resp. vystavovaním tovaru extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je tovar určený,

- spôsobené takým zaobchádzaním s tovarom, ktoré je v rozpore s návodom výrobcu, resp. návodom na obsluhu tovaru,

- spôsobené použitím tovaru k iným účelom ako je určený,

- spôsobené pôsobením na tovar nadmernou silou,

- spôsobené nevhodnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou,

- vzniknuté bežným opotrebovaním tovaru,

- spôsobené vonkajšími vplyvmi (pádom, nárazom, vniknutím vody do jednotlivých častí tovaru...),

- spôsobené neodbornými úpravami, opravami tovaru alebo inými zásahmi realizovanými na tovare Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou,

- spôsobené akýmkoľvek mechanickým poškodením tovaru alebo jeho časti Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou.

 

6 .6, Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pôsobenia vyššej moci, tzn. vplyvom živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok a pod.

 

6 .7, Reklamáciu je možné realizovať výlučne v písomnej forme vyplnením reklamačného formulára.

6 .8, V prípade reklamácie je Kupujúci povinný odoslať vadný tovar na korešpondenčná adresa : BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.​​​​​​​, sídlo spoločnosti : Vodná 23 , 949 01 Nitra.

Tovar musí byť riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci je povinný spolu s reklamovaným tovarom zaslať Predávajúcemu i príslušenstvo tovaru, kópiu faktúry, reklamačný formulár obsahujúci presný popis vád tovaru a uviesť kontaktné údaje Kupujúceho.

6 . 9, Náklady súvisiace s prepravou reklamovaného tovaru od Kupujúceho k Predávajúcemu je povinný hradiť Kupujúci. Kupujúci nemá nárok požadovať vrátenie poštovného ani iných poplatkov vzniknutých v súvislosti s reklamáciou tovaru.

6 .10, Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady zabezpečiť výmenu vadného tovaru za bezávadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6 .11, V prípade neoprávnenej a nedôvodnej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

7 . Ochrana osobných údajov

7 .1, Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov Predávajúcim za účelom spracovania jeho elektronickej objednávky a zaslania objednaného tovaru na Kupujúcim uvedenú adresu, za účelom realizácie zúčtovania platby za objednaný tovar a na ďalšie úkony Predávajúceho súvisiace výlučne s realizáciou svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe elektronickej objednávky Kupujúceho.

7 .2, Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7 .3, Kupujúcim poskytnuté údaje budú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani využívané na komerčné účely.

 

8. Záverečné ustanovenia

8 .1, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8 .2, V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8 .3, Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8 .4, Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8 .5, Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8 .6, Tieto VOP nadobúdajú platnosť ku dňu 1.4.2018

Kontaktné údaje

BAZENOVYSPECIALISTA
Novozámocká 1925/310
949 01 Nitra 

Sledujte nás na

Facebook

Instagram

Newsletter

Mobilná verzia

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.